ระยะเวลาโครงการ 1 ก.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564

ยิ่งใช้ยิ่งได้ รับ E-Voucher

สำหรับประชาชนผู้ใช้สิทธิ

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ


เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการสำหรับประชาชน
 • เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน
 • มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
 • สามารถเปลี่ยนแปลงโครงการได้ 1 ครั้งผ่านแอปฯ เป๋าตัง ภายในวันที่ 28 มิ.ย. 64
 • เริ่มลงทะเบียนได้วันที่ 21 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 6:00-22:00 น.
 • ประชาชนใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 ถึง 31 ธ.ค. 64 เวลา 6:00-23:00 น.
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
  (ผ่านบัตรประชาชน)
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส3
การลงทะเบียนรับสิทธิ สามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง
 • ลงทะเบียนผ่าน www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com
 • ลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง พร้อมผูก G-Wallet
  (สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิโครงการ/มาตรการรัฐที่ใช้แอปฯ เป๋าตัง)
  (กดแถบโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้)

วิธีการเข้าร่วมโครงการและการใช้สิทธิ


 • เพิ่มวงเงินสนับสนุน E-Voucher เป็น 10,000 บาท
  • สำหรับผู้ได้รับสิทธิที่มียอดใช้จ่ายที่จะนำมาคำนวณสิทธิ E-Voucher ไม่เกิน 60,000 บาท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 จะนำยอดใช้จ่ายมาคำนวณสิทธิ E-Voucher ได้ ดังนี้
   • ยอดใช้จ่ายจริงตั้งแต่ 1 – 40,000 บาทแรก ได้รับ E-Voucher ร้อยละ 10 ของยอดใช้จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 4,000 บาทต่อคน
   • ยอดใช้จ่ายจริงตั้งแต่ 40,001 – 80,000 บาท ได้รับ E-Voucher ร้อยละ 15 ของยอดใช้จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 6,000 บาทต่อคน
  • สำหรับผู้ได้รับสิทธิที่มียอดใช้จ่ายที่จะนำมาคำนวณสิทธิ E-Voucher เต็มจำนวน 60,000 บาท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ซึ่งมีสิทธิได้รับ
   E-Voucher จำนวน 7,000 บาทเรียบร้อยแล้ว จะมีสิทธิได้รับ E-Voucher เพิ่มเติม หากมีการใช้จ่ายเพิ่มเติม จำนวนไม่เกิน 20,000 บาท ในระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 จะได้รับสิทธิ E-Voucher ร้อยละ 15 ของยอดใช้จ่ายเพิ่มเติมดังกล่าว แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน
 • ขยายระยะเวลาการใช้จ่ายเพื่อนำไปคำนวณ E-Voucher
  • เริ่มตั้งแต่ 1 ก.ค. - 30 พ.ย. 64
   สามารถใช้ E-Voucher ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564

ตัวอย่างการคำนวณ


หมายเหตุ :
สำหรับผู้ได้รับสิทธิที่มียอดใช้จ่ายที่จะนำมาคำนวณสิทธิ E-Voucher เต็มจำนวน 60,000 บาท ณ วันที่ 31 ต.ค. 64 ซึ่งมีสิทธิได้รับ E-Voucher จำนวน 7,000 บาทเรียบร้อยแล้ว จะมีสิทธิได้รับ E-Voucher เพิ่มเติม หากมีการใช้จ่ายเพิ่มเติม จำนวนไม่เกิน 20,000 บาท ในระหว่างวันที่ 1 พ.ย. – 30 พ.ย. 64 จะได้รับสิทธิ E-Voucher ร้อยละ 15 ของยอดใช้จ่ายเพิ่มเติมดังกล่าว แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน

วิธีการลงทะเบียนสำหรับประชาชน


1.
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน
www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com
เริ่ม 21 มิ.ย. 64 เวลา 06.00 -22.00 น.
2.
กรอกรหัส 6 หลัก (OTP)
เพื่อยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ลงทะเบียน
3.
รอรับ SMS ยืนยันหลังจากลงทะเบียน
(ประมาณ 1-3 วัน)
4.
ดาวน์โหลด + ติดตั้งแอปฯ เป๋าตัง
ผูก G-Wallet เพื่อรับสิทธิตามโครงการ
5.
ยืนยันตัวตน
ยืนยันตัวตนก่อนการใช้สิทธิโดยการ Dipchip
บัตรประชาชน ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทย
(กรณีที่เคยยืนยันตัวตนผ่านสาขา หรือตู้ ATM แล้วสามารถใช้สิทธิได้ทันที)
6.
เริ่มต้นใช้สิทธิเพื่อสะสมยอดใช้จ่าย
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. - 30 พ.ย. 64
(สิทธิ E-Voucher ใช้ได้ตั้งแต่ วันที่ 7 ส.ค. - 31 ธ.ค. 64)
7.
เติมเงินเข้า G-Wallet
ก่อนเริ่มใช้สิทธิและใช้จ่ายในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
8.
ใช้สิทธิกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
ระหว่างเวลา 06.00 -23.00 น.
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64
1.
ดาวน์โหลด + ติดตั้งแอปฯ เป๋าตัง
พร้อมผูก G-Wallet
2.
กดแบนเนอร์โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้
เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ
3.
กรอกรหัส 6 หลัก (OTP)
เพื่อยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ลงทะเบียน
4.
รอรับ Notification แจ้งการเข้าร่วม
โครงการผ่านแอปฯ เป๋าตัง (ประมาณ 1-3 วัน)
5.
ยืนยันตัวตน
ยืนยันตัวตนก่อนการใช้สิทธิโดยการ Dipchip
บัตรประชาชน ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทย
(กรณีที่เคยยืนยันตัวตนผ่านสาขา หรือตู้ ATM แล้วสามารถใช้สิทธิได้ทันที)
6.
เริ่มต้นใช้สิทธิเพื่อสะสมยอดใช้จ่าย
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. - 30 พ.ย. 64
(สิทธิ E-Voucher ใช้ได้ตั้งแต่ วันที่ 7 ส.ค. - 31 ธ.ค. 64)
7.
เติมเงินเข้า G-Wallet
ก่อนเริ่มใช้สิทธิและใช้จ่ายในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
8.
ใช้สิทธิกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
ระหว่างเวลา 06.00 -23.00 น.
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64
1.
เลือกเมนู “ยืนยันตัวตน”
(ไม่ต้องใช้บัตร ATM)
2.
รับรองในการ Dip Chip เพื่อทำการพิสูจน์ตัวตน
3.
ยินยอมให้ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการพิสูจน์ตัวตน
4.
เสียบบัตรประชาชน ในช่องยืนยันตัวตน /
Confirm ID โดยหันด้านที่มีชิปขึ้น
*ห้ามเสียบบัตรประชาชนในช่องเสียบบัตร ATM
5.
รอระบบตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนของท่าน
6.
เมื่อระบบตรวจสอบเสร็จนำบัตรประชาชนออก
และดำเนินการต่อบนแอปฯ เป๋าตัง
1.
สแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตน
2.
ถือค้างไว้เพื่อสแกนใบหน้ายืนยันตัวตน
3.
กรณีที่ผู้ใช้ยังไม่ได้ทำรายการ
ยืนยันตัวตนระบบจะแสดงผลหน้าจอทันที
1.
ลงทะเบียน และ
ได้รับสิทธิ ยิ่งใช้ยิ่ง
2.
ติดตั้งแอปฯ "เป๋าตัง"
ทำการผูก G-Wallet
3.
เติมเงิน G-Wallet
ก่อนเริ่มใช้สิทธิ
4.
เข้าเป๋าตัง กดใช้สิทธิ
ฟู้ดเดลิเวอรี่
5.
เลือกรายการอาหารสั่งอาหาร
6.
ชำระค่าบริการส่งอาหาร
7.
รับการแจ้งเตือนชำระค่าอาหาร
8.
รอรับการจัดส่งอาหาร

วิธีการใช้งานแอปฯ เป๋าตัง


วิธีการเติมเงินผ่าน Mobile Banking และ ตู้ ATM

ธนาคารกรุงไทย

1
เลือกเมนูเติมเงิน
2
เลือก เติมเงิน G-Wallet
3
ระบุ หมายเลข G-Wallet 15 หลัก
4
ระบุจำนวนเงิน และกดปุ่ม “ถัดไป”
5
ตรวจสอบข้อมูล และกดปุ่ม “ยืนยัน”
กรอกรหัส PIN กรณีผู้ใช้ยังไม่เคยยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบด้วยรหัส PIN
6
กดปุ่ม เสร็จสิ้น ทำรายการสำเร็จ
การเติมเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย (หน้าจอใหม่)
 1. เลือก เติมเงิน
 2. เลือก เติมเงิน พร้อมเพย์
 3. เลือก ประเภทบัญชี
 4. ระบุ หมายเลข G-Wallet ID 15 หลัก และ จำนวนเงิน
 5. -----ตรวจสอบข้อมูล-----

 6. เลือก ตกลง เพื่อยืนยันรายการ
การเติมเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย (หน้าจอเก่า)
 1. เลือก เติมเงิน/สมัคร/บริการ พร้อมเพย์
 2. เลือก เติมเงินพร้อมเพย์
 3. เลือก ประเภทบัญชี
 4. ระบุ หมายเลข G-Wallet ID 15 หลัก และ จำนวนเงิน
 5. -----ตรวจสอบข้อมูล-----

 6. เลือก ตกลง เพื่อยืนยันรายการ
1.
กด Banner ของโครงการฯ
2.
กดปุ่ม สแกน QR เพื่อใช้สิทธิ
3.
สแกน QR ร้านค้าถุงเงิน
ที่เข้าร่วมโครงการฯ
4.
เลือกวิธีการชำระเงิน ด้วย G-Wallet
5.
ตรวจสอบรายการ
และยืนยันการชำระเงิน
6.
ยืนยัน PIN
7.
บันทึกสลิปการทำรายการ
สำเร็จอัตโนมัติ
1.
กด Banner ของโครงการฯ
2.
กดปุ่ม สแกน QR เพื่อใช้สิทธิ
3.
สแกน QR ร้านค้าถุงเงิน
ที่เข้าร่วมโครงการฯ
4.
เลือกวิธีการชำระเงิน ด้วย E-Voucher
5.
ตรวจสอบรายการ
และยืนยันการชำระเงิน
6.
ยืนยัน PIN
7.
บันทึกสลิปการทำรายการ
สำเร็จอัตโนมัติ

วิธีการ สั่งอาหาร/เครื่องดื่ม ในหน้า G-Wallet โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ด้วยการค้นหาเมนูหรือร้าน

1.
สมัครเป๋าตัง G-Wallet สำเร็จ
2.
กด Banner ยิ่งใช้ยิ่งได้
3.
กด ใช้สิทธิ
Banner ฟู้ดเดลิเวอรี่
4.
ค้นหาเมนูอาหาร หรือ
ร้านอาหาร
5.
แสดงรายการค้นหา
เลือกร้านอาหาร
6.
เข้าสู่ ฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ
เพื่อชำระค่าอาหาร

วิธีการ สั่งอาหาร/เครื่องดื่ม ในหน้า G-Wallet โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ผ่านเมนูฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ

1.
สมัครเป๋าตัง G-Wallet สำเร็จ
2.
กด Banner ยิ่งใช้ยิ่งได้
3.
กด ใช้สิทธิ
Banner ฟู้ดเดลิเวอรี่
4.
กดเมนู สั่งผ่าน
ฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ
5.
เลือก ฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ
ที่ต้องการใช้บริการ
*โดย ฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ ที่แสดงในหน้านี้ มีเฉพาะแอปฯ ที่เข้าร่วมโครงการในช่วงเวลานั้น ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
6.
แสดงรายการค้นหา
เลือกเมนูอาหาร
7.
เข้าสู่ ฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ
เพื่อชำระค่าส่งอาหาร

วิธีการชำระค่าอาหารโดยตัดเงินจาก G-Wallet

1.
รับ Notification และ
Inbox Message
2.
แสดงรายการแจ้งเตือน
เพื่อชำระค่าอาหาร
3.
ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ
เลือก สถานะรอชำระ
4.
กดปุ่มชำระเงิน
เพื่อชำระค่าอาหาร
5.
เลือกช่องทางการ
ชำระเงิน G-Wallet
6.
ยืนยันการชำระเงิน ภายใน 5 นาที
7.
ใส่รหัส PIN 6 หลัก
8.
ยืนยันการชำระเงิน

วิธีการชำระค่าอาหารโดยตัดเงินจาก E-Voucher

1.
รับ Notification และ
Inbox Message
2.
แสดงรายการแจ้งเตือน
เพื่อชำระค่าอาหาร
3.
ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ
เลือก สถานะรอชำระ
4.
กดปุ่มชำระเงิน
เพื่อชำระค่าอาหาร
5.
เลือกช่องทางการ
ชำระเงิน E-Voucher
6.
ยืนยันการชำระเงิน ภายใน 5 นาที
7.
ใส่รหัส PIN 6 หลัก
8.
ยืนยันการชำระเงิน
หมายเหตุ :
1. Notification และ Inbox Message จะได้รับเมื่อทำการชำระค่าอาหาร ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ ที่ใช้บริการเรียบร้อยแล้ว
2. แอปฯ เป๋าตังจะรับชำระเฉพาะค่าอาหารที่ทำรายการสั่งซื้อเท่านั้น (ค่าส่งอาหารชำระผ่าน ฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ)
3. หากชำระเงินไม่สำเร็จ ค่าส่งอาหาร จะคืนเข้าตามช่องทางการชำระเงินที่ลูกค้าชำระในทันที

วิธีการสั่งอาหาร/เครื่องดื่มจาก Banner ฟู้ดเดลิเวอรี่ ในหน้าแรกเป๋าตังด้วยการค้นหาเมนูหรือร้าน

1.
สมัครเป๋าตัง G-Wallet สำเร็จ
2.
กด ใช้สิทธิ
Banner ฟู้ดเดลิเวอรี่
3.
ค้นหาเมนูอาหาร หรือ
ร้านอาหาร
4.
แสดงรายการค้นหา
เลือกร้านอาหาร
5.
เข้าสู่ ฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ
เพื่อชำระค่าอาหาร

วิธีการสั่งอาหาร/เครื่องดื่มจาก Banner ฟู้ดเดลิเวอรี่ ในหน้าแรกเป๋าตังด้วยเมนูฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ

1.
สมัครเป๋าตัง G-Wallet สำเร็จ
2.
กด ใช้สิทธิ
Banner ฟู้ดเดลิเวอรี่
3.
กดเมนู สั่งผ่าน
ฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ
4.
เลือก ฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ
ที่ต้องการใช้บริการ
*โดย ฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ ที่แสดงในหน้านี้ มีเฉพาะแอปฯ ที่เข้าร่วมโครงการในช่วงเวลานั้น ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
5.
เข้าสู่ ฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ
ค้นหาร้านค้า/เมนูอาหาร
6.
ชำระค่าบริการส่งอาหาร

วิธีการชำระค่าอาหารโดยตัดเงินจาก G-Wallet

1.
รับ Notification และ
Inbox Message
2.
แสดงรายการแจ้งเตือน
เพื่อชำระค่าอาหาร
3.
ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ
เลือก สถานะรอชำระ
4.
กดปุ่มชำระเงิน
เพื่อชำระค่าอาหาร
5.
เลือกช่องทางการ
ชำระเงิน G-Wallet
6.
ยืนยันการชำระเงิน ภายใน 5 นาที
7.
ใส่รหัส PIN 6 หลัก
8.
ยืนยันการชำระเงิน

วิธีการชำระค่าอาหารโดยตัดเงินจาก E-Voucher

1.
รับ Notification และ
Inbox Message
2.
แสดงรายการแจ้งเตือน
เพื่อชำระค่าอาหาร
3.
ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ
เลือก สถานะรอชำระ
4.
กดปุ่มชำระเงิน
เพื่อชำระค่าอาหาร
5.
เลือกช่องทางการ
ชำระเงิน E-Voucher
6.
ยืนยันการชำระเงิน ภายใน 5 นาที
7.
ใส่รหัส PIN 6 หลัก
8.
ยืนยันการชำระเงิน
หมายเหตุ :
1. Notification และ Inbox Message จะได้รับเมื่อทำการชำระค่าอาหาร ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ ที่ใช้บริการเรียบร้อยแล้ว
2. แอปฯ เป๋าตังจะรับชำระเฉพาะค่าอาหารที่ทำรายการสั่งซื้อเท่านั้น (ค่าส่งอาหารชำระผ่าน ฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ)
3. หากชำระเงินไม่สำเร็จ ค่าส่งอาหาร จะคืนเข้าตามช่องทางการชำระเงินที่ลูกค้าชำระในทันที
Copyright © 2021
ถาม - ตอบ